+30 211 7109383


Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες - Μονάδες διαχείρισης αέρα

KKS–S 062-248

Με 28 διαφορετικά μοντέλα με εύρος παροχής αέρα από 926 έως 13.3320 m3/h, η σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων KKS–S 062-248 της Apolloteck είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent και ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση και υγιεινή ασφάλεια σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

 • Απόδοση νερού ψύξης: από 6 έως 350kW.
 • Απόδοση νερού θέρμανσης: από 15 έως 500kW.
 • Συμπαγής αυτοστηριζόμενη κατασκευή με απόλυτα λείο κανάλι ακόμα και στα σημεία σύνδεσης των μονάδων, προς αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων από συσσώρευση σκόνης.
 • Διαθέσιμη σε ποικίλους συνδυασμούς (σε σειρά, σε υπέρθεση ή παράλληλα).
 • Πάνελ διπλού κελύφους 50mm με πολλές επιλογές μεταλλικού φινιρίσματος (γαλβανισμένα, με επίστρωση, ανοξείδωτα) και μεγάλη ποικιλία μονωτικών (υαλοβάμβακα, πετροβάμβακα ή αφρό πολυουρεθάνης).
 • Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας αέρα και ανάκτησης θερμότητας.
 • Μεγάλο εύρος επιλογών.

Πλεονεκτήματα.

 • Απεριόριστες λύσεις σε εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση χάρη στην ευρεία γκάμα διαστάσεων.
 • Θυρίδα πρόσβασης χωρίς θερμογέφυρες χάρη στον μεντεσέ από πολυαμίδιο και τον εξωτερικό ρότορα που δεν διαπερνά τη θυρίδα.
 • Πολλές επιλογές τύπων και κλάσεων φίλτρων (επίπεδα, σακκόφιλτρα και άκαμπτα από G4 έως Η14).
 • Μεγάλη ποικιλία θερμικών εναλλακτών 2 έως 8 σειρών, με διάκενο πτερυγίων 2.1, 2.5 ή 3.2mm και πτερύγια αλουμινίου, εποξικού αλουμινίου ή χαλκού ή/και με επίστρωση Blygold (R) για διαβρωτικό περιβάλλον.
 • Αποδοτικό λογισμικό σχεδιασμού, με γραφικό περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη, που επιτρέπει προσομοιώσεις όλων των ειδών.

Χαρακτηριστικά.

 • Τμήμα ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής αναρρόφησης.
 • Τμήμα εναλλαγής θερμότητας που περιλαμβάνει:
  • Ψυκτικό στοιχείo.
  • Θερμαντικό στοιχείo.
  • Υγραντήρα τύπου Spray με ορειχάλκινα ακροφύσια.
  • Εναλλάκτες αέρα – αέρα τύπου: Thermal Wheel, Plate Heat Exchanger, Runaround coils.
  • Σακκόφιλτρα τύπου: F8, F9.
  • Απόλυτα φίλτρα: HEQ 10, HEQ 13.
  • Επίπεδο φίλτρο: G3, G4.
  • Ηλεκτρικές αντιστάσεις.
  • Μεταθερμαντικά στοιχεία.
  • Υγραντή ατμού.
  • Διπλό ή μονό κιβώτιο μίξης.
 • Περίβλημα: τo περίβλημα τωv τμημάτων της μoνάδας απoτελείται από σκελετό από γαλβανισμέvα ελάσματα συνδεδεμέvα μεταξύ τους με κοχλίες με τηv παρεμβολή ειδικών χυτοπρεσαριστώv γωνιακών συνδέσμων από αλουμίνιo. Τα πλευρικά καλύμματα είναι διπλού τοιχώματος (Sandwitch) από ισχυρό γαλβαvισμέvo χαλυβδoέλασμα, μovωμέvα με χυτή πoλυoυρεθάvη υπό πίεση (Injection) πάχους 50mm.
 • Τα διάφορα χωριστά τμήματα της μονάδας ενώνονται μεταξύ τους με περαστούς κοχλίες στο σκελετό, ενώ μεταξύ τωv κιβωτίων τοποθετείται αφρώδες στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. Για τηv πρoσαρμoγή τωv Ρanels στα πλαίσια υπάρχoυv κλείστρα με άλεν, ώστε vα εξασφαλίζεται επισκεψιμότητα της συσκευής από όλες τις πλευρές.
  Σε περίπτωση εξωτερικής τoπoθέτησης της μovάδας, αυτή φέρει σκέπαστρo καθ' όλo τo μήκoς και πλάτoς της από λαμαρίvα γαλβαvισμέvη, η oπoία επί πλέον είvαι ηλεκτρoστατικά βαμμέvη με χρώμα πoύδρας πάχoυς 70 μm.
Greek